top of page

ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Omdat u belangrijk voor ons bent

Wij geloven dat eerlijkheid de sleutel is tot succesvol online winkelen, vooral in deze tijd. Om deze reden hebben we transparante, eerlijke en eerlijke richtlijnen voor ons bedrijf ontwikkeld. Lees de volgende secties over algemene voorwaarden, gegevensbescherming en verwijdering van batterijen en lees meer over hoe we artikelen verzenden en ruilen of hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens. Of u nu op zoek bent naar een echoapparaat voor paarden, varkenshouder bent of een drachtigheidscontrole bij een alpaca wilt uitvoeren:

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft!

Voorwaarden

Algemene voorwaarden en klantinformatie I. Algemene voorwaarden
§ 1 Basisbepalingen

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de contracten die u met ons als leverancier (Scan4Animal Handels- und Vertriebsberatung UG (beperkte aansprakelijkheid)) sluit via de website www.scan4animal.com, tenzij een wijziging schriftelijk is overeengekomen tussen de partijen. Afwijkende of tegenstrijdige voorwaarden zijn alleen van kracht met onze uitdrukkelijke toestemming.

(2) Wij bieden onze producten alleen te koop aan als u een natuurlijke of rechtspersoon bent of een rechtsbevoegde personenvennootschap die bij het sluiten van de rechtshandeling zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit (ondernemer) uitoefent. Een overeenkomst met consumenten is uitgesloten.

§ 2 Sluiting van het contract
(1) Het onderwerp van het contract is de verkoop van goederen. De belangrijkste kenmerken van de goederen zijn te vinden in het betreffende aanbod.

(2) Zodra het betreffende product op onze website is geplaatst, doen wij u een bindend aanbod om via het online winkelwagensysteem een contract af te sluiten onder de voorwaarden die in het betreffende aanbod zijn vermeld.

(3) Het contract komt via het online-winkelwagensysteem als volgt tot stand:
De voor aankoop bestemde goederen worden in het "winkelwagentje" geplaatst. U kunt de betreffende knop in de navigatiebalk gebruiken om het "winkelwagentje" op te roepen en daar op elk moment wijzigingen door te voeren.
Na het oproepen van de "Afrekenen"-pagina en het invoeren van uw persoonlijke gegevens en de betalingsvoorwaarden en leveringsvoorwaarden, worden de bestelgegevens weergegeven als een besteloverzicht.

Als u een instantbetalingssysteem (bijv. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung) als betalingsmethode gebruikt, wordt u naar de overzichtspagina van de bestelling in onze onlineshop geleid of doorgestuurd naar de website van de aanbieder van de instantbetaling systeem.
Als u wordt doorgestuurd naar het betreffende directe betalingssysteem, maakt u de juiste keuze of voert u daar uw gegevens in. Ten slotte worden de bestelgegevens als besteloverzicht weergegeven op de website van de aanbieder van het instantbetalingssysteem of nadat u bent doorgestuurd naar onze online shop.

Voordat u de bestelling verzendt, heeft u de mogelijkheid om de gegevens in het besteloverzicht nog eens te controleren, te wijzigen (ook via de "terug"-functie van de internetbrowser) of de bestelling te annuleren. Door de bestelling via de betreffende knop te verzenden, verklaart u op juridisch bindende wijze uw aanvaarding van het aanbod, waarmee het contract tot stand is gekomen.

(4) U kunt een bindend contractaanbod (bestelling) ook per telefoon, e-mail, fax of post indienen.
De aanvaarding van het aanbod (en daarmee het sluiten van het contract) vindt onmiddellijk plaats bij een telefonische bestelling of uiterlijk binnen 5 dagen door een bevestiging in tekstvorm (bijv. e-mail), waarin de uitvoering van de bestelling of levering van de goederen aan u worden bevestigd (orderbevestiging).
Indien u binnen deze termijn geen overeenkomstig bericht heeft ontvangen, bent u niet meer gebonden aan uw bestelling. Reeds geleverde prestaties worden in dat geval direct vergoed.

(5) Op verzoek stellen wij voor u een individuele offerte op, die u in tekstvorm wordt toegestuurd en waaraan wij 5 dagen gebonden zijn (tenzij in de betreffende offerte een andere termijn is vermeld). U accepteert het aanbod met bevestiging in tekstvorm.

(6) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract vindt deels automatisch plaats via e-mail. Je moet er dus voor zorgen dat het e-mailadres dat je ons hebt gegeven correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch is gegarandeerd en vooral niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 3 Prijzen, betalingsvoorwaarden en verzendkosten
(1) De in de betreffende aanbiedingen vermelde prijzen en de verzendkosten zijn nettoprijzen, exclusief de

wettelijke BTW.

(2) De gemaakte verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs, ze worden apart berekend, tenzij gratis levering is beloofd. Verdere details vindt u onder een overeenkomstige knop op onze website of in het betreffende aanbod.

(3) Kosten die zijn gemaakt voor de geldoverboeking (bankoverschrijving of wisselkoerskosten) zijn voor uw rekening in gevallen waarin de levering plaatsvindt in een EU-lidstaat, maar de betaling buiten de Europese Unie is gedaan.

(4) U hebt de betalingsmogelijkheden die worden weergegeven onder een overeenkomstige knop op onze website of in het betreffende aanbod. Indien voor de afzonderlijke betalingswijzen of op de factuur geen andere betalingstermijn is vermeld, zijn de betalingsvorderingen uit het gesloten contract onmiddellijk opeisbaar. Het aftrekken van kortingen is alleen toegestaan indien uitdrukkelijk vermeld in de betreffende aanbieding of op de factuur.

§ 4 Leveringsvoorwaarden

(1) De geschatte levertijd staat vermeld in de betreffende aanbieding. Leveringsdata en leveringstermijnen zijn slechts bindend indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Bij vooruitbetaling per bankoverschrijving worden de goederen pas verzonden nadat wij het volledige aankoopbedrag en de verzendkosten hebben ontvangen.

(2) Als een door u besteld product ondanks de tijdige afsluiting van een adequate afdekkingstransactie tegen de verwachting in niet beschikbaar is om een reden waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, wordt u onmiddellijk op de hoogte gesteld van de onbeschikbaarheid en, in het geval van bij herroeping worden reeds gedane betalingen direct teruggestort.

(3) De verzending vindt plaats op eigen risico. Desgewenst geschiedt de verzending met een passende transportverzekering, waarbij u de hierdoor ontstane kosten dient te dragen.

(4) Deelleveringen zijn toegestaan en kunnen door ons onafhankelijk worden gefactureerd, op voorwaarde dat u hierdoor geen extra verzendkosten in rekening wordt gebracht.

§ 5 Garantie
(1) De garantieperiode is één jaar vanaf levering van de goederen. De verkorte termijn geldt niet:

- aan ons toerekenbare door schuld veroorzaakte schade die voortvloeit uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid en andere schade die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt;
- voor zover wij het gebrek op frauduleuze wijze hebben verzwegen of een garantie hebben aangenomen voor de staat van het artikel;
- voor zaken die voor een gebouw zijn gebruikt in overeenstemming met hun normale gebruik en die de gebrekkigheid ervan hebben veroorzaakt;

- in het geval van wettelijke verhaalsrechten die u tegen ons heeft in verband met garantierechten.

(2) Alleen onze eigen informatie en de productbeschrijving van de fabrikant worden geacht te zijn overeengekomen als de kwaliteit van het artikel, maar geen andere reclame, openbare promoties en verklaringen van de fabrikant.

(3) In geval van gebreken verlenen wij naar eigen goeddunken garantie door middel van herstel of nalevering. Als het verhelpen van het defect niet lukt, kunt u ofwel een prijsverlaging eisen of het contract opzeggen. Het verhelpen van gebreken wordt geacht te zijn mislukt na een tweede mislukte poging, tenzij uit de aard van de zaak of het gebrek of de overige omstandigheden iets anders voortvloeit. In het geval van herstel hoeven wij de verhoogde kosten die voortvloeien uit het transport van de goederen naar een andere locatie dan de plaats van uitvoering niet te dragen als het transport niet overeenkomt met het beoogde gebruik van de goederen.

§ 6 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud
(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen voor zover het vorderingen uit dezelfde contractuele relatie betreft.

(2) Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen uit de huidige zakelijke relatie volledig zijn betaald. Verpanding of overdracht als zekerheid is niet toegestaan voordat de eigendom van de gereserveerde goederen is overgegaan.

(3) U kunt de goederen in de normale gang van zaken doorverkopen. In dit geval draagt u ons alle vorderingen ten bedrage van het factuurbedrag die u uit de doorverkoop toekomt, over en aanvaarden wij de overdracht. U bent verder bevoegd om de vordering te incasseren. Voldoet u echter niet goed aan uw betalingsverplichtingen, dan behouden wij ons het recht voor om de vordering zelf te incasseren.

(4) Als de gereserveerde goederen worden gecombineerd en vermengd, verwerven wij het mede-eigendom van het nieuwe item met betrekking tot de factuurwaarde van de gereserveerde goederen ten opzichte van de andere verwerkte items op het moment van verwerking.

(5) Wij verbinden ons ertoe de zekerheden waarop u recht heeft op uw verzoek vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde van onze zekerheden de te waarborgen vordering met meer dan 10% overschrijdt. Wij zijn verantwoordelijk voor de selectie van de vrij te geven zekerheden.

§ 7 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, plaats van jurisdictie
(1) Duits recht is van toepassing met uitsluiting van het VN-kooprecht.

(2) De plaats van uitvoering en jurisdictie is onze vestigingsplaats als u een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds bent. Hetzelfde geldt als u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU heeft.

II.Klantinformatie

1. Identiteit van Aanbieder

Scan4Animal handels- en verkoopadvies RUG (beperkte aansprakelijkheid) Flieth 10
42327 Wuppertal
Duitsland

Telefoon: 01623755982
E-mail: c.machhein@scan4animal.com

2. Informatie over het sluiten van het contract

De technische stappen voor het sluiten van het contract en het sluiten van het contract zelf, evenals de correctiemogelijkheden, worden uitgevoerd in overeenstemming met § 2 van onze algemene voorwaarden (deel I).

3. Contracttaal, contracttekstopslag

3.1. Contracttaal is Duits.

3.2. Wij bewaren niet de volledige tekst van het contract. Voordat de bestelling of het verzoek wordt verzonden, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de afdrukfunctie van de browser.

Deze algemene voorwaarden en klantinformatie zijn opgesteld door de advocaten van de Händlerbund, die gespecialiseerd zijn in IT-recht, en worden voortdurend gecontroleerd op wettelijke conformiteit. Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Meer informatie hierover vindt u op: https://www.haendlerbund.de/de/dienstleistungen/rechtssicherheit/agb-service.

LEVERING EN VERZENDING

Verzenden
Wij rekenen geen verzendkosten.


Betalingsvoorwaarden
Voor binnenlandse leveringen (Duitsland) heeft u de volgende betalingsmogelijkheden:
-  Vorkasse via overschrijving
-  Betaling met creditcard
-  Betaling via PayPal Express

Voor leveringen naar het buitenland heb je de volgende betaalmogelijkheden:
-  Vooruitbetaling via bankoverschrijving
-  Betaling met creditcard
-  Betaling via PayPal Express

Meer betaalgegevens
Bij betaling op rekening dient het factuurbedrag binnen 8 dagen te worden voldaan.
Als u vragen heeft, vindt u onze contactgegevens in het impressum.

PRIVACYBELEID

Uw gegevens zijn veilig bij ons

Gegevensbescherming

Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonsgegevens niet wettelijk of contractueel verplicht, noch is het noodzakelijk voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken ervan heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen als bij de daaropvolgende verwerkingen geen andere informatie wordt verstrekt.
"Persoonlijke gegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 

serverlogbestanden

U kunt onze website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. 

Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden door uw internetbrowser gebruiksgegevens aan ons of onze webhost / IT-serviceprovider doorgegeven en opgeslagen in loggegevens (zogenaamde serverlogbestanden). Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen pagina, de datum en tijd van de oproep, het IP-adres, de hoeveelheid verzonden gegevens en de aanvragende provider. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij een probleemloze werking van onze website en het verbeteren van ons aanbod.
 


Kundenkonto      Bestellungen     _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_

klantenrekening
Wanneer u een klantaccount opent, verzamelen wij uw persoonsgegevens voor zover daar aangegeven. Het doel van gegevensverwerking is om uw winkelervaring te verbeteren en de orderverwerking te vereenvoudigen. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. Uw klantaccount wordt dan verwijderd.
 

Verzameling, verwerking en openbaarmaking van persoonsgegevens bij het plaatsen van bestellingen

Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dit nodig is om uw bestelling uit te voeren en te verwerken en om uw vragen te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Niet terbeschikkingstelling betekent dat er geen overeenkomst kan worden gesloten. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder b), AVG en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u. 

Uw gegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven aan de door u geselecteerde rederijen en dropshipping providers, betalingsdienstaanbieders, dienstverleners voor orderverwerking en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden we ons strikt aan de wettelijke vereisten. De hoeveelheid datatransmissie wordt tot een minimum beperkt.
 


Kontakt       Bewertungen     _cc781905-5cde Nieuwsbrief

Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier 
Wanneer u het contactformulier gebruikt, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover u deze hebt verstrekt. De gegevensverwerking dient om contact te leggen. Door uw bericht te verzenden, gaat u akkoord met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a), AVG met uw toestemming.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om uw aanvraag te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Koperszegel Klantbeoordeling 
Op onze website gebruiken we de klantbeoordelingstool koperszegel van Händlerbund Management AG (Torgauer Straße 233 B, 04347 Leipzig). Na je bestelling willen we je vragen om je aankoop bij ons te beoordelen en te becommentariëren.
Hiertoe zullen wij u per e-mail aanschrijven, waarbij wij het technische systeem van de aanbieder van de koperszegelbeoordelingstool gebruiken als onderdeel van de orderverwerking.
Uw gegevens worden verwerkt met uw toestemming of op basis van ons gerechtvaardigd belang.
De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO met uw toestemming, op voorwaarde dat u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het ontvangen van het evaluatieverzoek. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken via de overeenkomstige link in de e-mail, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking. Uw e-mailadres wordt dan uit de mailinglijst verwijderd.
Verwerking zonder uitdrukkelijke toestemming vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit het legitieme belang bij waarheidsgetrouwe, geverifieerde evaluaties van onze diensten in het kader van directe reclame. Hiervoor sturen we een elektronisch verzoek om een beoordeling van onze eigen goederen of diensten die u al bij ons hebt gekocht. Het wordt verzonden naar het e-mailadres dat we van u hebben ontvangen als onderdeel van de verkoop van goederen of diensten. Het verzenden van het beoordelingsverzoek is onder voorbehoud dat u geen bezwaar heeft gemaakt tegen dit gebruik van uw e-mailadres.
Het bezwaar is te allen tijde mogelijk door ons hiervan op de hoogte te stellen. De contactgegevens voor het uitoefenen van het bezwaar vindt u in het impressum. U kunt ook de speciale link in de beoordelingsprompt gebruiken. Hiervoor zijn geen andere kosten dan de transportkosten volgens de basistarieven.
De persoonsgegevens die in dit verband in het technische systeem van de evaluatietool voor koperszegels zijn opgeslagen, worden 3 maanden na levering van de ter beoordeling geregistreerde goederen verwijderd.

Gebruik van het e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven
Ongeacht de contractafwikkeling gebruiken wij uw e-mailadres uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden voor het verzenden van nieuwsbrieven, voor zover u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de overeenkomstige link in de nieuwsbrief of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan verwijderd uit de mailinglijst. 

Uw gegevens worden doorgegeven aan een dienstverlener voor e-mailmarketing als onderdeel van de orderverwerking. Een overdracht aan andere derden vindt niet plaats.

Uw gegevens worden doorgegeven aan een derde land waarvoor de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit heeft afgegeven.


Verzenddienstverlener      

Doorsturen van het e-mailadres naar vervoerders voor informatie over de verzendstatus
Wij geven uw e-mailadres door aan het transportbedrijf als onderdeel van de contractverwerking, op voorwaarde dat u hier tijdens het bestelproces uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. Het doel van de overdracht is om u per e-mail te informeren over de verzendstatus. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons of het transportbedrijf hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.


Betalingsdienstaanbieder      

PayPal gebruiken
Alle PayPal-transacties zijn onderworpen aan het PayPal-privacybeleid. U vindt deze onder https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=de_DE


Cookies 

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker worden opgeslagen. Als een gebruiker een website oproept, kan een cookie op het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser duidelijk kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen. Wij gebruiken cookies om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat om uw browser te herkennen, zelfs nadat u van pagina bent veranderd, en om u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawisseling wordt herkend.

Ook gebruiken wij cookies op onze website om een analyse van het surfgedrag van onze websitebezoekers mogelijk te maken.

Verder gebruiken we cookies om sitebezoekers op andere websites aan te spreken met gerichte, op interesses gebaseerde advertenties.

De verwerking vindt plaats op basis van § 15, lid 3, TMG en artikel 6, lid 1, onder f), AVG vanuit het legitieme belang bij de bovengenoemde doeleinden.
De op deze manier van u verzamelde gegevens worden door technische voorzorgsmaatregelen gepseudonimiseerd. Een toewijzing van de gegevens aan uw persoon is daarom niet meer mogelijk. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van u opgeslagen.
U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
Cookies worden op uw computer opgeslagen. Daarom heeft u volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u de opslag van cookies en de overdracht van de gegevens die ze bevatten voorkomen. Cookies die al zijn opgeslagen, kunnen op elk moment worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
Via onderstaande links kunt u lezen hoe u cookies kunt beheren (ook deactiveren) in de belangrijkste browsers:
Chrome-browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-allow-and-reject
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac


Analyse      Werbung     _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_

Gebruik van Google Analytics 
We gebruiken op onze website de webanalysedienst Google Analytics van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). De gegevensverwerking heeft tot doel deze website en zijn bezoekers te analyseren. Voor dit doel zal Google de in opdracht van de exploitant van deze website verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
Google Analytics maakt gebruik van cookies, die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Op deze website is IP-anonimisering geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google vooraf ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor gegevensoverdrachten naar de VS. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG vanuit het legitieme belang bij een op behoeften gebaseerde en gerichte vormgeving van de website. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
U kunt de opslag van cookies voorkomen door de juiste technische instellingen in uw browsersoftware te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (inclusief uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google worden verkregen door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te gebruiken. Download en installeer [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. U kunt een opt-out-cookie instellen om te voorkomen dat Google Analytics gegevens over verschillende apparaten verzamelt. Opt-out-cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. U moet zich afmelden op alle systemen en apparaten die hiervoor worden gebruikt om volledig effect te hebben. Als u hier klikt, wordt de opt-out-cookie geplaatst: Disable Google Analytics. 
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u onder https://www.google.com/analytics/terms/de.html of. onder https://www.google.de/intl/de/policies/.

Gebruik van de remarketing- of "Similar Audiences"-functie van Google Inc.
We gebruiken op onze website de remarketing- of "soortgelijke doelgroepen"-functie van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Deze functie dient voor het analyseren van bezoekersgedrag en bezoekersinteresses.
Google gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren, wat de basis vormt voor het maken van op interesses gebaseerde advertenties. Via de cookies worden zowel bezoek aan de website als anonieme gegevens over het gebruik van de website bijgehouden. Er worden geen persoonsgegevens van bezoekers van de website opgeslagen. Als u vervolgens een andere website in het Google Display Netwerk bezoekt, krijgt u advertenties te zien die hoogstwaarschijnlijk rekening houden met eerder bezochte product- en informatiegebieden.
Uw gegevens kunnen ook naar de VS worden verzonden. Er is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor gegevensoverdrachten naar de VS.
De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG vanuit het legitieme belang om bezoekers van de website te targeten met advertenties door gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde advertenties te plaatsen voor bezoekers van de website van de aanbieder wanneer ze andere websites bezoeken. op het Google Display Netwerk.
U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
U kunt het gebruik van cookies door Google permanent deactiveren door de onderstaande link te volgen en de daar beschikbare plug-in te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=nl
Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door derden uitschakelen door naar de opt-outpagina van het Network Advertising Initiative te gaan op https://www.networkadvertising.org/choices/ aufrufen en implementeer de verdere informatie over de daar vermelde opt-out.
Meer informatie over Google Remarketing en de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring vindt u op: https://www.google.com/privacy/ads/

Gebruik van Google Ads Conversion Tracking 
Wij gebruiken op onze website het online-reclameprogramma "Google Ads" en in dit verband Conversion-Tracking (bezoekevaluatie). Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Als u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheidsduur, bevatten geen persoonsgegevens en worden dus niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Als gevolg hiervan kunnen cookies op geen enkele manier worden gevolgd via de websites van Ads-klanten.
De informatie die wordt verkregen met behulp van de conversiecookie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en is omgeleid naar een pagina met een conversion-tracking-tag. We ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG vanuit het legitieme belang bij gerichte reclame en de analyse van het effect en de efficiëntie van deze reclame.
U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
U kunt de opslag van cookies voorkomen door de juiste technische instellingen in uw browsersoftware te selecteren. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.
U kunt gepersonaliseerde advertenties voor u ook deactiveren in de instellingen voor adverteren op Google. Instructies hiervoor vindt u onder https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl U kunt het gebruik van cookies door derden ook uitschakelen door de opt-outpagina van het Network Advertising Initiative te bezoeken op https://www.networkadvertising.org/choices/ aufrufen en implementeer de verdere informatie over de daar vermelde opt-out.
Meer informatie en de gegevensbeschermingsverklaring van Google vindt u op: https://www.google.de/policies/privacy/


plug-ins

Gebruik van Instagram-plug-ins
Deze website maakt gebruik van plug-ins van de Instagram-onlinedienst van Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS ("Instagram").
Als u pagina's van onze website oproept die een dergelijke plug-in hebben, wordt een verbinding met de Instagram-servers tot stand gebracht en wordt de plug-in op de pagina weergegeven door uw browser hiervan op de hoogte te stellen. Als gevolg hiervan wordt zowel uw IP-adres als de informatie op welke van onze pagina's u hebt bezocht, naar de Instagram-server verzonden.
Als u bij Instagram bent ingelogd, wijst Instagram deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Bij gebruik van de plug-in-functies (bijvoorbeeld door op de "Instagram"-knop te klikken) wordt deze informatie ook aan uw Instagram-account toegewezen, wat u alleen kunt voorkomen door uit te loggen voordat u de plug-in gebruikt.
Als u niet wilt dat Instagram de verzamelde informatie direct toewijst aan uw Instagram-account, moet u ofwel uitloggen bij Instagram voordat u onze website bezoekt of door een add-on te gebruiken, bijvoorbeeld de scriptblocker "NoScript" (noscript.net), block uw browser van het laden van de Instagram-plug-in op onze website.
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Instagram, uw rechten in dit verband en opties voor het beschermen van uw privacy vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388
 

Gebruik van YouTube
We gebruiken de YouTube-video-inbeddingsfunctie van YouTube LLC op onze website. (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS; "YouTube").
YouTube is een bedrijf dat is aangesloten bij Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google").
De functie toont video's die op YouTube zijn opgeslagen in een iFrame op de website. De optie "Uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" is geactiveerd. Als gevolg hiervan slaat YouTube geen informatie op over bezoekers van de website. Alleen wanneer u een video bekijkt, wordt informatie hierover naar YouTube verzonden en daar opgeslagen.
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door YouTube en Google, uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de privacyverklaring van YouTube (https://www.youtube.com/t/privacy).
 

Google gebruiken reCAPTCHA 

We gebruiken de reCAPTCHA-service van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google") op onze website. De query dient om onderscheid te maken tussen invoer door een mens en geautomatiseerde, machinale verwerking. Hiervoor wordt uw invoer naar Google verzonden en daar gebruikt. Bovendien worden het IP-adres en eventuele andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google verzonden. Deze gegevens worden door Google binnen de Europese Unie verwerkt en eventueel ook naar de VS verzonden. Google heeft zich gecertificeerd volgens de US-EU-overeenkomst inzake gegevensbescherming "Privacy Shield" en is daarom verplicht om te voldoen aan de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming.  

De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG vanuit het gerechtvaardigd belang om onze website te beschermen tegen geautomatiseerde spionage, misbruik en SPAM.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring vindt u op: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html en https://www.google.com/privacy
 


Rechten van betrokkenen en bewaartermijn

Duur van opslag
Na voltooiing van het contract worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, daarna met inachtneming van wettelijke bewaartermijnen, in het bijzonder fiscaal en handelsrecht, en daarna verwijderd na het verstrijken van de periode, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

rechten van de betrokkene
Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u op grond van artikel 15 tot 20 AVG de volgende rechten: recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid.
Bovendien heeft u volgens artikel 21, lid 1 AVG het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van artikel 6, lid 1 f AVG en tegen verwerking met het oog op directe reclame.

Neem contact met ons op als u dat wenst. De contactgegevens vindt u in ons impressum.

Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit
Volgens artikel 77 AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet rechtmatig worden verwerkt.

Recht van bezwaar
Als de hier vermelde verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f AVG, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen deze verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie met ingang voor de toekomst .
Nadat bezwaar is gemaakt, wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij we dwingende legitieme redenen voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking door ons hiervan op de hoogte te stellen. Na het indienen van het bezwaar zullen wij stoppen met het verwerken van de betreffende gegevens ten behoeve van direct marketing.

laatste update: 25/04/2018

verwijdering van de batterij

Instructies voor het weggooien van batterijen
   
In verband met de verkoop van batterijen of de levering van apparaten die batterijen bevatten, zijn wij verplicht u op het volgende te wijzen:
Als eindgebruiker bent u wettelijk verplicht gebruikte batterijen in te leveren. U kunt oude batterijen die wij in ons assortiment hebben of hebben gehad als nieuwe batterijen gratis retourneren naar ons verzendmagazijn (verzendadres). De symbolen op de batterijen hebben de volgende betekenis:
Het symbool van de doorgekruiste verrijdbare afvalbak betekent dat de batterij niet bij het huisvuil mag worden gegooid.
Pb = batterij bevat meer dan 0,004 massaprocent lood
Cd = batterij bevat meer dan 0,002 massaprocent cadmium
Hg = batterij bevat meer dan 0,0005 massaprocent kwik.

Let op de bovenstaande instructies.

bottom of page